Tiếng Việt England
 • 28/04/2018 - 11:25
  Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sinh ngày 06 tháng 01 năm 1956, học vị Kỹ sư thủy lực - Đại học Bách khoa Hà Nội. Hiện nay ông Phúc giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Nhựa Tiền Phong. Trước ...
 • 28/04/2018 - 11:27
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Sinh ngày 02 tháng 5 năm 1968, học vị Cử nhân Kinh tế - Đại học Thương mại Hà Nội. Hiện nay ông Dũng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Nhựa ...
 • 28/04/2018 - 11:28
  Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Sinh ngày 28 tháng 06 năm 1956, học vị Kỹ Sư điện - Đại học Bách khoa Hà Nội. Hiện nay ông Trường giữ chức vụ Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc của Nhựa ...
 • 28/04/2018 - 11:30
  Ủy viên Hội đồng Quản trị Sinh ngày 30 tháng 12 năm 1966, học vị Kỹ sư ngành Hóa học. Hiện nay ôngNoboruKobayashi giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị của Nhựa Tiền Phong đồng thời ...
 • 27/06/2015 - 17:22
  Ủy viên Hội đồng Quản trị Sinh ngày 27/6/1978, học vị Thạc sĩ Luật kinh doanh quốc tế - Đại học Ngoại thương Hà Nội và Đại học François Rabelais de Tours (Cộng hòa Pháp) liên kết ...
 • 28/04/2018 - 11:31
  Ủy viên HĐQT - Phó TGĐ Kinh doanh Sinh ngày 26 tháng 5 năm 1972, học vị Thạc sĩ Kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Hiện nay ông Phương giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị ...
 • 28/04/2018 - 11:33
  Ủy viên HĐQT - Kế toán trưởng Sinh ngày 05 tháng 8 năm 1976, học vị Cử nhân Kinh tế - Học viện Tài chính Hà Nội, Kiểm toán viên cấp Nhà nước. Hiện nay ông ...
 • 28/04/2018 - 11:39
  Phó Tổng Giám Đốc Tài chính Sinh ngày 05 tháng 09 năm 1961, học vị Thạc sĩ Kinh tế - Đại học Irvine, Hoa kỳ. Hiện nay ông Kiên giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc phụ ...
 • 28/04/2018 - 11:41
  Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật Sinh ngày 14 tháng 01 năm 1971, học vị Kỹ sư cơ khí, Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp - Đại học Bách Khoa Hà Nội. Hiện nay, ông Ninh giữ chức vụ Phó ...
 • 28/04/2018 - 11:42
  Phó Tổng Giám Đốc Sản Xuất Sinh ngày 28 tháng 9 năm 1970, học vị Kỹ sư Công nghệ Hóa học, Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp - Đại học Bách Khoa Hà nội, Trung cấp Lý luận ...
 • 28/04/2018 - 11:45
  Phó Tổng Giám đốc Nội chính Sinh ngày 24 tháng 2 năm 1969, học vị Cử nhân Kinh tế lao động - Đại học Kinh tế Quốc dân, Trung cấp Lý luận chính trị. Hiện nay, ông Thức ...
 • 27/06/2015 - 17:15
  Trưởng ban Ban Kiểm soát Sinh ngày 20 tháng 09 năm 1987, học vị Thạc sỹ kinh tế - Đại học La trobe, Úc và Kiểm toán viên cấp Nhà nước. Hiện nay bà Nhật giữ chức vụ Trưởng Ban ...
 • 27/06/2015 - 17:13
  Thành viên Ban Kiểm soát Sinh ngày 06 tháng 11 năm 1979, học vị Thạc sỹ kinh tế - Đại học Ngoại thương Hà Nội. Hiện nay bà Hường giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát ...
20
Tìm kiếm... Tìm kiếm
LB.Counter