Tiếng Việt England
 • 27/06/2015 - 17:28
  Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sinh ngày 06 tháng 01 năm 1956, học vị Kỹ sư thủy lực – Đại học Bách khoa Hà Nội. Hiện nay ông Phúc giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Nhựa Tiền Phong. ...
 • 27/06/2015 - 17:27
  Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sinh ngày 29 tháng 5 năm 1972, học vị Thạc sĩ Chính sách công, Cử nhân kinh tế. Hiện nay ông Thành đang giữ chức vụ phó Chủ tịch HĐQT của ...
 • 27/06/2015 - 17:26
  Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Sinh ngày 28 tháng 06 năm 1956, học vị Kỹ Sư điện – Đại học Bách khoa Hà Nội. Hiện nay ông Trường giữ chức vụ Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc của ...
 • 27/06/2015 - 17:25
  Ủy viên Hội đồng Quản trị Sinh ngày 30 tháng 12 năm 1966, học vị Kỹ sư ngành Hóa học. Hiện nay ông Noboru Kobayashi giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị của Nhựa Tiền Phong đồng thời ...
 • 27/06/2015 - 17:22
  Ủy viên Hội đồng Quản trị Sinh ngày 02 tháng 05 năm 1968, học vị Cử nhân Kinh tế - Đại học Thương mại Hà Nội. Hiện nay ông Dũng giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng Quản trị Nhựa Tiền Phong , Chủ tịch ...
 • 27/06/2015 - 17:21
  Phó Tổng Giám Đốc Tài chính Sinh ngày 05 tháng 09 năm 1961, học vị Thạc sĩ Kinh tế - Đại học Irvine, Hoa kỳ. Hiện nay ông Kiên giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc phụ ...
 • 27/06/2015 - 17:20
  Tổng Giám đốc CT TNHH Nhựa Thiếu niên Tiền phong Miền Trung Sinh ngày 12 tháng 04 năm 1960 học vị Kỹ sư hóa – Đại học Bách khoa Hà Nội. Hiện nay ông Viện giữ chức vụ Tổng ...
 • 27/06/2015 - 17:19
  Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Sinh ngày 26 tháng 5 năm 1972, học vị Thạc sĩ kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân Hà nội. Hiện nay ông Phương giữ chức vụ Phó TGĐ phụ trách ...
 • 27/06/2015 - 17:18
  Phó Tổng Giám Đốc Kỹ Thuật Sinh ngày 14 tháng 1 năm 1971, học vị Kỹ sư Cơ khí, Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp - Đại học Bách Khoa Hà nội. Hiện nay, ông Ninh giữ chức vụ Phó Tổng ...
 • 27/06/2015 - 17:18
  Phó Tổng Giám Đốc Sản Xuất Sinh ngày 28 tháng 9 năm 1970, học vị Kỹ sư Công nghệ Hóa học, Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp - Đại học Bách Khoa Hà nội, Trung cấp Lý luận ...
 • 17/10/2015 - 13:43
  Phó Tổng Giám đốc Nội chính Sinh ngày 24 tháng 2 năm 1969, học vị Cử nhân Kinh tế Lao động - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trung cấp Lý luận chính trị. Hiện nay, ...
 • 27/06/2015 - 17:16
  Kế toán trưởng Sinh ngày 05 tháng 08 năm 1976, học vị Cử nhân kinh tế - Học viện Tài chính Hà Nội, Kiểm toán viên cấp Nhà nước. Hiện nay ông Bảo giữ chức vụ Kế ...
 • 27/06/2015 - 17:15
  Trưởng ban Ban Kiểm soát Sinh ngày 20 tháng 09 năm 1987, học vị Thạc sỹ kinh tế - Đại học La trobe, Úc và Kiểm toán viên cấp Nhà nước. Hiện nay bà Nhật giữ chức vụ Trưởng Ban ...
 • 27/06/2015 - 17:13
  Thành viên Ban Kiểm soát Sinh ngày 06 tháng 11 năm 1979, học vị Thạc sỹ kinh tế - Đại học Ngoại thương Hà Nội. Hiện nay bà Hường giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát của ...
20
Tìm kiếm... Tìm kiếm
LB.Counter