Tiếng Việt England
 • 27/06/2015 - 17:28
  Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sinh ngày 06 tháng 01 năm 1956, học vị Kỹ sư thủy lực – Đại học Bách khoa Hà Nội. Hiện nay ông Phúc giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Nhựa Tiền Phong. ...
 • 27/06/2015 - 17:27
  Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sinh ngày 29 tháng 5 năm 1972, học vị Thạc sĩ Chính sách công, Cử nhân kinh tế. Hiện nay ông Thành đang giữ chức vụ phó Chủ tịch HĐQT của ...
 • 27/06/2015 - 17:26
  Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Sinh ngày 28 tháng 06 năm 1956, học vị Kỹ Sư điện – Đại học Bách khoa Hà Nội. Hiện nay ông Trường giữ chức vụ Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc của ...
 • 27/06/2015 - 17:22
  Ủy viên Hội đồng Quản trị Sinh ngày 02 tháng 05 năm 1968, học vị Cử nhân Kinh tế - Đại học Thương mại Hà Nội. Hiện nay ông Dũng giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng Quản trị Nhựa Tiền Phong , Chủ tịch ...
 • 27/06/2015 - 17:21
  Phó Tổng Giám Đốc Tài chính Sinh ngày 05 tháng 09 năm 1961, học vị Thạc sĩ Kinh tế - Đại học Irvine, Hoa kỳ. Hiện nay ông Kiên giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc phụ ...
 • 27/06/2015 - 17:20
  Tổng Giám đốc CT TNHH Nhựa Thiếu niên Tiền phong Miền Trung Sinh ngày 12 tháng 04 năm 1960 học vị Kỹ sư hóa – Đại học Bách khoa Hà Nội. Hiện nay ông Viện giữ chức vụ Tổng ...
 • 27/06/2015 - 17:19
  Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Sinh ngày 26 tháng 5 năm 1972, học vị Thạc sĩ kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân Hà nội. Hiện nay ông Phương giữ chức vụ Phó TGĐ phụ trách ...
 • 27/06/2015 - 17:18
  Phó Tổng Giám Đốc Kỹ Thuật Sinh ngày 14 tháng 1 năm 1971, học vị Kỹ sư Cơ khí, Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp - Đại học Bách Khoa Hà nội. Hiện nay, ông Ninh giữ chức vụ Phó Tổng ...
 • 27/06/2015 - 17:18
  Phó Tổng Giám Đốc Sản Xuất Sinh ngày 28 tháng 9 năm 1970, học vị Kỹ sư Công nghệ Hóa học, Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp - Đại học Bách Khoa Hà nội, Trung cấp Lý luận ...
 • 17/10/2015 - 13:43
  Phó Tổng Giám đốc Nội chính Sinh ngày 24 tháng 2 năm 1969, học vị Cử nhân Kinh tế Lao động - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trung cấp Lý luận chính trị. Hiện nay, ...
 • 27/06/2015 - 17:16
  Kế toán trưởng Sinh ngày 05 tháng 08 năm 1976, học vị Cử nhân kinh tế - Học viện Tài chính Hà Nội, Kiểm toán viên cấp Nhà nước. Hiện nay ông Bảo giữ chức vụ Kế ...
 • 27/06/2015 - 17:15
  Trưởng ban Ban Kiểm soát Sinh ngày 20 tháng 09 năm 1987, học vị Thạc sỹ kinh tế - Đại học La trobe, Úc và Kiểm toán viên cấp Nhà nước. Hiện nay bà Nhật giữ chức vụ Trưởng Ban ...
 • 27/06/2015 - 17:13
  Thành viên Ban Kiểm soát Sinh ngày 06 tháng 11 năm 1979, học vị Thạc sỹ kinh tế - Đại học Ngoại thương Hà Nội. Hiện nay bà Hường giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát của ...
20
Tìm kiếm... Tìm kiếm
LB.Counter